Jest reakcja rzecznika prasowego Wojewody Dolnośląskiego dot. artykułu o odmowie zgody na remont ulicy Wrocławskiej

30 grudnia 2015 10:45. Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Źródło fot. arch.: Wikipedia

Tematy: 


Kierowanie jakichkolwiek insynuacji pod adresem Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, odnośnie – jak to zostało ujęte w tytule Państwa publikacji – „torpedowanie remontu ulicy Wrocławskiej” jest całkowicie bezpodstawne.

Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 35 w Wałbrzychu rozpoczęło się 13 lipca 2015 roku. W tym czasie funkcję Wojewody Dolnośląskiego pełnił Tomasz Smolarz.

W toku tego postępowania, prowadzący sprawę Wydział Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wielokrotnie wskazywał na merytoryczne uchybienia oraz braki we wniosku przedstawionym przez Gminę Wałbrzych (wniosek został przygotowany m.in. z pominięciem zmian w ustawie stanowiącej podstawę do wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz zmian w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Kierowane w tym czasie do Inwestora wezwania o wyjaśnienie wątpliwości i poprawienie wniosku niestety nie przyniosły pożądanych efektów. W wyznaczanych przez DUW terminach Inwestor nie wywiązał się z nakładanych na niego obowiązków.

REKLAMA

Wobec powyższego Organ zmuszony był do podjęcia decyzji odmownej. Nie oznacza to – co podkreślam – zamknięcia drogi do realizacji inwestycji. Prezydent Wałbrzycha powinien przygotować prawidłowo sformułowany wniosek i poprawny projekt planowanego zamierzenia.

Sylwia Jurgiel
Rzecznik Prasowy Wojewody Dolnośląskiego
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 30 grudnia 2015 10:45
`