Wałbrzyska Straż Pożarna podsumowała rok.

24 lutego 2016 12:44. 27.12.2015 Wałbrzych. Akcja gaszenia pożaru na terenie byłej Fabryki Porcelany "Wałbrzych". fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Wałbrzyska Straż Pożarna podsumowała rok. Z zebranych danych wynika, że w 2015 roku strażacy wyjeżdżali do zdarzeń prawie dwa razy częściej niż w latach poprzednich.

W roku 2015 jednostki straży pożarnych zaangażowane były w likwidację 2814 zdarzeń. Wzrost wyjazdów spowodowany jest przede wszystkim większą ilością pożarów traw i lasów, które w 2015 roku miały miejsce nie tylko w sezonie wiosennym, lecz ze względu na brak opadów i długotrwałą suszę w ciągu całego roku.

Jednostki straży pożarnej w 2013 roku interweniowały średnio ok. 5 razy na dobę. W roku 2014 liczba wzrosła do ok. 6 razy na dobę, natomiast w roku 2015 jednostki interweniowały prawie 8 razy na dobę.

W roku 2015 jak i w latach poprzednich największą ilość zdarzeń odnotowano na terenie miasta Wałbrzych, następnie w gminie Boguszów – Gorce. W pozostałych gminach ilość interwencji waha się w przedziale pomiędzy 60 a 150 zdarzeń rocznie. Zauważalny jest wzrost zdarzeń w każdej z gmin. Spowodowane jest to większą ilością wyjazdów do pożarów traw i lasów.

REKLAMA

Wysokie potencjalne zagrożenie miasta Wałbrzych i powiatu wałbrzyskiego wynika głównie z zaludnienia, uprzemysłowienia, rozwiązań komunikacyjnych, cech infrastruktury komunalnej, pozostałości po działalności górniczej, przebiegu tras transportu materiałów niebezpiecznych, zalesienia, ukształtowania terenu (gwałtowne stany powodziowe).

Na terenie miasta Wałbrzycha znajduje się jeden zakład spełniający warunki dla zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej – Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „VICTORIA” S.A. w Wałbrzychu. Szczególnie duże zagrożenie ze względu na ilości zgromadzonych materiałów niebezpiecznych (zwłaszcza benzolu ok. 195 ton – substancja toksyczna, rakotwórcza, palna oraz oleju płuczkowego i smoły) stwarzają one dla dzielnic miasta: Sobięcin, części Śródmieścia i Gaju.

Znaczne zagrożenie pożarowe często w połączeniu z zagrożeniem chemicznym występuje w ponad 30 zakładach pracy na terenie powiatu wałbrzyskiego. Największe zagrożenie stwarzają te obiekty, w których w wyniku procesów technologicznych mogą się tworzyć mieszaniny wybuchowe gazów, cieczy i pyłów.

Zakłady te sukcesywnie typowane są do prowadzenia rozpoznawania zagrożeń, zwłaszcza w formie ćwiczeń prowadzonych przez JRG (w roku 2015 przeprowadzone były ćwiczenia z ratownictwa chemicznego na dwóch obiektach przemysłowych).

Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów w 2015 roku były umyślne podpalenia. Zanotowano aż 1089 takie zdarzenia. Następne w kolejności to nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem otwartym, (210 razy), wady urządzeń elektrycznych (31), wady środków transportu (18) czy też nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych (49). Ponad 200 razy straż wzywana była do usuwania skutków silnych wiatrów i innych zagrożeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi.

Analiza przyczyn powstawania pożarów wskazuje na dominującą rolę człowieka w inicjowaniu zdarzeń pożarowych. Główne miejsce podobnie jak w ubiegłych latach zajmują umyślne podpalenia, które w 2015 roku wzrosły o połowę. Natomiast na drugim miejscu ponownie znajduje się nieostrożność osób dorosłych w posługiwaniu się otwartym ogniem.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 24 lutego 2016 12:44
`