Świdnica publikuje zasady przyjmowana dzieci z Ukrainy do publicznych szkół. Informacja także w języku ukraińskim

3 marca 2022 18:02. fot. pixabay.com

Ośmioro dzieci, które przybyły do Świdnicy z Ukrainy po 24 lutego, czyli po dniu, w którym Rosja rozpoczęła atak na Ukrainę, zostało już zapisanych do świdnickich podstawówek. Miasto informuje, że może przyjąć ponad czterysta ukraińskich uczniów. Jakie są zasady?

Świdnica informuje, że brak znajomości języka polskiego nie będzie formalną przeszkodą. Dzieci będą mogły uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przesz szkoły. Miasto zapewnia także, że zostaną objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną.

Najważniejsze zasady dotyczące zapisywania dzieci do świdnickich szkół:

REKLAMA

– należy złożyć wniosek do dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy,

– rodzice dziecka, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca, tel. 74 856 29 55 i 74 856 28 38,

– ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą; dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski,

– rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka.

**

Правила приема детей из Украины

в государственные начальные школы в Свиднице

Восемь детей, приехавших из Украины после 24 февраля, уже зачислены в школы в Свиднице.  Наш город способен принять более 400 украинских учеников.  Незнание польского языка не является формальным препятствием.  Дети смогут участвовать в бесплатных уроках польского языка, организуемых школами, и получать психолого-педагогическую помощь в связи с полученным миграционным опытом.

Что мне делать, чтобы записать ребенка в школу?

➢ подать заявление на имя директора государственной начальной школы, в районе которой которой проживает ребенок-иностранец,

➢ родители ребенка, которые не могут найти школу со свободными местами в данном классе, могут обратиться в отдел образования городского управления г. Свидница с просьбой указать школу со свободными местами, тел.  74 856 29 55 и 74 856 28 38,

➢ класс (год обучения) определяется на основании документов, выданных школой за границей, а при отсутствии таких документов – на основе письменного заявления родителей об общем количестве лет обучения за границей;  документы не обязаны быть переведены на польский язык присяжным переводчиком,

➢ Родители ребенка имеют право попросить директора причислить его к более младшему классу, чем это следует из суммы законченных школьных лет, например, из-за возраста ребенка.

Все дети и молодежь украинского происхождения приглашаются на послеобеденные воспитательные и попечительские мероприятия в Центре молодежной культуры в Свиднице.  Подробную информацию можно получить по номеру.  телефон: 74/851 33 30.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 3 marca 2022 18:02
`