Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie wałbrzyskim prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

12 czerwca 2023 16:50. plakat źródło Starostwo Powiatowe

Tematy: 


Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć i obdarować ciepłem rodzinnym.

Rodzicielstwo zastępcze to forma tymczasowa, a nie trwała jak w przypadku adopcji. Nie należy tych pojęć mylić. Zgodnie z wymogami organizator rodzinnej pieczy zastępczej ma 18 miesięcy na podjęcie działań w celu umożliwienia dziecku powrotu do rodziców biologicznych, a jeśli nie jest to możliwe wszczyna postępowanie w celu uregulowania sytuacji prawnej tego dziecka, co ma pozwolić  na podjęcie procedury adopcyjnej. Ostateczną decyzję podejmuje sąd.

W myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które spełniają następujące warunki:

REKLAMA
  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny, gdy taki obowiązek został na nich  nałożony,
  • nie mają ograniczonych zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem  lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią psychologa o predyspozycjach i motywacjach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku jego rozwój emocjonalny, fizyczny, społeczny, właściwą edukację i rozwój zainteresowań oraz właściwy wypoczynek i organizację czasu wolnego.

Bycie zawodowym rodzicem zastępczym wiąże się ze szkoleniem, uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia niniejszej funkcji, podpisaniem umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu oraz prawem  do wynagrodzenia i świadczeń związanych z funkcjonowaniem rodziny zastępczej.

Oferujemy nieodpłatne szkolenie zgodnie z programem „Rodzina” zatwierdzonym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, praktyki w funkcjonujących już rodzinach zastępczych na terenie powiatu, wsparcie finansowe, opiekę ze strony koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, poradnictwo dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych, wsparcie psychologiczne, prawne oraz w  ramach grupy wsparcia a także pomoc wolontariuszy.

Osoby chętne powinny zgłosić się osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 20-24 lub kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 74 6666 300 lub 74 6666 316 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

plakat źródło Starostwo Powiatowe

plakat źródło Starostwo Powiatowe

plakat źródło Starostwo Powiatowe

plakat źródło Starostwo Powiatowe

plakat źródło Starostwo Powiatowe

plakat źródło Starostwo Powiatowe

plakat źródło Starostwo Powiatowe

Dodano: 12 czerwca 2023 16:50
`