Nowy dyrektor rozkręca Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

25 listopada 2016 10:31. Regina Marciniak - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedogogicznej w Wałbrzychu. tekst i fotografie powierzone
Artykuł sponsorowany

Tematy: 


Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu miejsce wykonywania zadań Al. Wyzwolenia 24, Wałbrzych dla której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działa na rynku lokalnym od 4 lat. Poradnia oferuje bezpłatną pomoc dla dzieci zamieszkałych w powiecie wałbrzyskim od urodzenia do zakończenia edukacji. W ramach działalności poradni prowadzone są następujące formy pomocy:

 1. rozmowy i poradnictwo indywidualne;
 2. badania i diagnozy psychologiczne;
 3. badania i diagnozy pedagogiczne;
 4. badania i diagnozy logopedyczne;
 5. terapia logopedyczna;
 6. konsultacje i porady specjalistów(pedagogów i psychologów);
 7. poradnictwo zawodowe;
 8. psychoterapia;
 9. terapia pedagogiczna, w tym terapia dzieci dyslektycznych;
 10. prelekcje, wykłady, pogadanki dla: rodziców, rad pedagogicznych szkół i placówek;
 11. interwencje w środowisku ucznia.
Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedogogicznej w Wałbrzychu. fot. użyczona

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedogogicznej w Wałbrzychu. fot. użyczona

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu jest również poradnią specjalistyczną która wydaje orzeczenia dla uczniów:

REKLAMA
 1. o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Orzeczenia wydaje się uczniom:
  – z niepełnosprawnością intelektualną, (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym)
  – niesłyszącym i słabosłyszącym
  – niewidzącym i słabowidzącym
  – z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
  – z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  – z niepełnosprawnością sprzężoną
 2. o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 3. o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
 4. o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 5. o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim,
 6. o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Więcej o działalności poradni można przeczytać na stronie www.pppp.walbrzych.pl

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedogogicznej w Wałbrzychu. fot. użyczona

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedogogicznej w Wałbrzychu. fot. użyczona

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Artykuł sponsorowany

To jest artykuł sponsorowany nadeslany przez naszego klienta. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartą w artykule.

Dodano: 25 listopada 2016 10:31
`