Nielegalne odpady medyczne na wysypisku Mo-Bruk. Prokuratura i policja zabezpieczyła dowody.

16 lipca 2015 16:57. Odpady medyczne znalezione na składowisku odpadów Mo-Bruk. Fot. Oskar Rzemyk

Tematy: 


facebook

Jak dowiadujemy się z pisma prezydenta Romana Szełemeja skierowanego do Waldemara Kulaszki, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu pracownicy prokuratury i policja zabezpieczyli na wysypisku odpadów Mo-Bruk szereg odpadów medycznych niewiadomego pochodzenia. W związku z tym faktem prezydent Roman Szełemej po raz kolejny wystąpił do WIOŚ o podjęcie wszelkich i natychmiastowych działań zmierzających do wyeliminowania związanych z funkcjonowaniem instalacji firmy Mo-Bruk S.A. zagrożeń oraz natychmiastowe wstrzymanie użytkowania składowiska odpadów Mo-Bruk.

Firma Mo-Bruk w pozwoleniu zintegrowanym nie ma zgody na składowanie ani przetwarzanie odpadów medycznych żadnego rodzaju. Udało się nam dotrzeć do tego, co znajduje się na składowisku. Są to strzykawki, prawdopodobnie po szczepionce przeciwko grypie. Z nieoficjalnych i niepotwierdzonych dotąd źródeł dowiedzieliśmy się, że takich strzykawek na wysypisko mogło być przywiezionych nawet kilka ciężarówek.

REKLAMA

Podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w latach 2011–2013, regulującymi postępowanie z odpadami medycznymi, była ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach31 (utraciła moc obowiązującą z dniem 23 stycznia 2013 r.) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach32, która weszła w życie z dniem 23 stycznia 2013 r. Odpadami medycznymi są odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny (art. 3 ust. 3 pkt 5 ustawy o odpadach z 2001 r., a następnie art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o odpadach z 2012 r.). Art. 9 ust. 3–5 ustawy o odpadach z 2001 r. stanowił, że odpady medyczne o właściwościach zakaźnych powinny być poddane unieszkodliwianiu na obszarze tego województwa, na którym zostały wytworzone, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii lub w miejscach najbliżej położonych miejsca ich wytworzenia33.

Natomiast art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach z 2012 r. wprowadził zakaz unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Dopuszczono jednak unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze województwa innego niż to, na terenie którego zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych (art. 20 ust. 6 ustawy o odpadach z 2012 r.).

Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy o odpadach z 2012 r. unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych może następować wyłącznie poprzez ich termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych.

 

Pismo prezydenta Romana Szełemeja do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ws odpadów medycznych znalezionych na wysypisku Mo-Bruk w Wałbrzychu. Lipiec 2015

Pismo prezydenta Romana Szełemeja do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ws odpadów medycznych znalezionych na wysypisku Mo-Bruk w Wałbrzychu. Lipiec 2015

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 16 lipca 2015 16:57
`