Absolutorium dla burmistrza Głuszycy

29 czerwca 2018 11:31.

Tematy: 


Na zwołanej 28 czerwca 2018 r. sesji nadzwyczajnej Rada Miejska w Głuszycy podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok burmistrzowi Głuszycy Romanowi Głodowi. W uzasadnieniu uchwały czytamy:

„Rada Miejska w Głuszycy wypełniając art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz sprawozdaniem finansowym za 2017 rok, opinią Komisji Rewizyjnej, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej”.

REKLAMA

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodano: 29 czerwca 2018 11:31
`